Condicions

I. Avís i condicions legals

El present avís legal regula l’accés i l’ús del servei del Lloc Web www.zonazenit.cat, en endavant ZonaZenit.

ZonaZenit podrà canviar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, la presentació i/o configuració del Lloc Web, així com alguns o tots els serveis, i afegir-ne de nous.

La informació administrativa facilitada a través del Lloc Web no substitueix la publicitat legal de les lleis, les disposicions generals i dels actes que hagin d’ésser publicats en el DOGC i en altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

La utilització d’aquest Lloc Web implica l’acceptació plena de les disposicions incloses en el present Avís en la versió publicada per ZonaZenit en el moment en què l’Usuari accedeix al Lloc Web. També ZonaZenit posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc Web que aquestes Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc Web, ja que aquest pot sofrir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc Web queda sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d’Ús. Conseqüentment, amb caràcter previ a la utilització dels referits serveis, l’Usuari ha de llegir atentament i acceptar per tant les corresponents condicions particulars pròpies.

Finalment, la utilització del Lloc Web es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments i instruccions donats a conèixer a l’Usuari per ZonaZenit que substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal.

 

II.  Accés i Seguretat

Els usuaris podran accedir al portal de forma lliure i gratuïta. No obstant, Vilarenc Zenit es reserva el dret de limitar l’accés a determinades àrees del Portal per les quals l’usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada (actualitzada i real).

L’usuari escollirà el seu nom d’usuari i contrasenya. Per l’elecció del nom d’usuari no podrà ser expressions, paraules o conjunt de lletres que puguin resultar insultants, injuriosos o contraris a la Llei, a la moral i als bons costums. De la mateixa manera, tampoc podrà utilitzar marques, rètols d’establiments, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges públics o coneguts sense la seva autorització.

ZonaZenit validarà el nom d’usuari seleccionat per cada usuari, sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre usuari

L’ús de la contrasenya és personal i instransferible, no està permesa la cessió, ni tan sols temporal a tercers. En aquest sentit, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota la responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que l’usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers ho haurà de notificar a ZonaZenit el més aviat possible.

 

Obligacions dels usuaris:

L’usuari s’obliga a usar els serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 

 1. Utilitzar els serveis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats a l’ordre públic.
 2. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a ZonaZenit o a tercers i, en aquest sentit s’obliga a:
  1. En cas de registrar-se, a proporcionar unes dades personals veraces i, a mantenir-los actualitzats.
  2. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, neofòbics, que inciti a la violència o a la discriminació per qualsevol causa, o de qualsevol forma que atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat, la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
  3. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, etc. Que sigui susceptible de causar danys al Portal, en qualsevol dels serveis, sistemes, xarxes o a tercers.
  4. Custodiar adequadament el “Nom d’usuari” i el “Password”, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferts en el Portal, comprometent-se a no cedir el seu ús ni permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat per els danys i perjudicis que poguessin derivar de l’ús indegut dels mateixos.
  5. No utilitzar identitats falses ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o, de qualsevol dels seus serveis.
  6. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la Llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

 

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que ZonaZenit pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les seves obligacions en atenció a la reglamentació interna de ZonaZenit i a la legislació vigent.

ZonaZenit vetllarà en tot moment per respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció, els Serveis o excloure l’usuari del portal en cas de pressumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o faltes tipificades pel codi penal vigent, o en cas d’observar qualsevol conducta que segons el parer de ZonaZenit resultin contràries a la moral, l’ordre públic, els bons costums o les regles internes de ZonaZenit o els seus col·laboradors o, que puguin pertorbar el bon funcionament o imatge d’aquesta. En qualsevol cas, ZonaZenit no té l’obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers usuaris o col·laboradors, llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.

 

III. Exclusió de garanties i responsabilitat

ZonaZenit no es responsabilitza dels danys i perjudicis de tota mena que es puguin donar per la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com d’errors o omissions de què poguessin pecar les informacions i els serveis que ofereix aquest Lloc Web o d’altres continguts als quals es pugui accedir a través d’aquesta, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i/o informacions.

Així doncs, ZonaZenit no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc Web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels seus serveis habilitats, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin els esmentats serveis.

ZonaZenit declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar l’Usuari accedint als continguts d’aquest Lloc Web. És per això que ZonaZenit no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari enviats a tercers.

ZonaZenit exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es poguessin deure als serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc Web així com als mitjans que aquests habilitin per gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, de manera enunciativa i que no limiti: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del Lloc Web, així com de la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través del Lloc Web.

 

IV. Enllaços i eines de recerca

ZonaZenit posa enllaços o links i eines de recerca a disposició dels Usuaris per facilitar la recerca i l’accés a la informació, serveis i altres continguts disponibles a Internet. Els enllaços o links habilitats en aquest Lloc Web poden conduir a l’Usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre les quals ZonaZenit no exerceix cap tipus de control.

ZonaZenit no assumeix cap deure de vigilar ni de verificar les informacions o els continguts d’altres pàgines web a les quals es pugui accedir mitjançant els enllaços existents en aquest Lloc Web. Només assumirà el deure de suprimir del Lloc Web, el més ràpid possible, les informacions contingudes o els serveis que no es corresponguin amb la realitat, o puguin induir a error o causar qualsevol dany o perjudici a l’Usuari.