Moratòries, ajornaments i altres mesures

Suspensió de terminis de presentació i ingrés de tributs propis de la Generalitat i tributs cedits

Administració: Generalitat de Catalunya

Àmbit d’aplicació: Empreses i autònoms

Mesura:

En l’àmbit, suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits.

Suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagaments del tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert pel RD 463/2020.

Documentació de consulta:

Article 14, Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència de transport pública i en matèria tributària i econòmica.

Lloc de tramitació: Agència Tributària de Catalunya

https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/recull-mesures-excepcionals/

Moratòria impost estades establiments turístics

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/moratoria-impost-estades-establiments-turistics/

Moratòria de les cotitzacions a la Seguretat Social

Administració: Estat

Àmbit d’aplicació: Autònoms i empreses

Mesura:

Moratòria de sis mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos a qualsevol règim de la Seguretat Social. 

Pel cas d’empreses afectarà al període comprès entre abril i juny de 2020 i en el cas autònoms per compte propi serà entre maig i juliol 2020

Requisits: Només per activitats suspeses per l’estat d’alarma.

Documentació de consulta:

Article 34. Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març d’adopció de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març

Lloc de tramitació:

En el cas d’empreses, a través del Sistema RED.
Treballadors per compte propi a través del Sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS).

Activitats econòmiques que es podran acollir a moratòria en el pagament de cotitzacions socials

Administració: Estat

Segons els previst en l’article 34 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril, que desenvolupa l’article 34 del Reial Decret-llei 11/2020 de 31 de març. Accés aquí

D’aplicació a les empreses amb els següents codis CNAE-2009:

119 (Altres cultius no perennes).

129 (Altres cultius perennes).

1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques).

2512 (Fabricació de fusteria metàl·lica).

4322 (Lampisteria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat).

4332 (Instal·lació de fusteria).

4711 (Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en productes d’alimentació, begudes i tabac).

4719 (Altre comerç al detall en establiments no especialitzats).

4724 (Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats).

7311 (Agències de publicitat).

8623 (Activitats odontològiques).

9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).

Ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social

Administració: Estat

Àmbit d’aplicació: Empreses i treballadors per compte propi

Mesura:

Es podrà sol·licitar l’ajornament en el pagament dels deutes amb la Seguretat Social del termini reglamentari dels mesos d’abril i juny de 2020, sent aplicable un interès del 0,5.%.

Aquestes sol·licituds d’ajornament hauran d’efectuar-se abans del transcurs dels deu primers naturals del termini reglamentari d’ingrés anteriorment assenyalat.

Requisits: No tenir un altre aplaçament en vigor.

Documentació de consulta: 

Article 35  Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març d’adopció de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març

Tramitació: Sistema RED

Bonificacions quotes Seguretat Social (turisme, comerç i hostaleria)

Els contractes fixos discontinus que es realitzin entre els mesos de febrer i juny en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística podran aplicar una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional d’aquests treballadors.

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/1490

Moratòria de lloguers no residencials per a autònoms i pimes

Administració: Estat

Mesura: Moratòria en els terminis de pagament dels lloguers i també poder disposar de la fiança per fer front al pagament de les mensualitats. Reial Decret-llei 15/2020 de 21 d’abril

Mesures AEAT per facilitar la liquiditat

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/mesures-tributaries-agencia-tributaria/

Suspensió de Terminis Agencia Tributaria

Reducció en el pagament fraccionat de l’IRPF i de la quota trimestral d’IVA de règim simplificat de determinades activitats

Administració: Estat

Àmbit d’aplicació: Autònoms i empreses afectades per la situació provocada pel COVID-19.

Mesura: Podran sol·licitar una moratòria de les quotes que es han de pagar en el mes d’abril a un interès reduït del 0,5%, interès set vegades inferior el que normalment està establert.

Les empreses i treballadores que es beneficien d’aquest tipus de moratòria no poden tenir una altra moratòria en vigor anterior.

Per evitar la facturació de la quota s’ha de sol·licitar abans del 10 d’abril.

Per facilitar la tramitació, l’empresa o persona treballadora autònoma podrà tramitar a través d’un professional o d’un tercer (graduats, gestors, advocats i demés autoritzats del Sistema RED) sense necessitat de cap tipus d’apoderament específic.

Informació: Medidas fiscales introducidas por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril

Ampliació de terminis de pagament de deute tributari

Administració: Estat

Àmbit d’aplicació: Empreses i autònoms.

Mesura:

Àmbit tributari. Ampliació dels terminis de pagament de deute tributari regulats article 62 punt 2 i 5 Llei 58/2003 fins el 30/04/20.

Ampliació d’altres terminis previstos a l’article 62 punt 2 i 5 Llei 58/2003 fins el 20/04/2020.

Documentació de consulta:

Article 33 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Lloc de tramitacióAgència Tributària

Sol·licitud de moratòria en pagament hipoteca per adquisició d’habitatge habitual

Administració: Estat

Àmbit d’aplicació: Empreses i autònoms en general.

Mesura: Deute hipotecari. Els empresaris o autònoms podran sol·licitar la moratòria en el pagament de la hipoteca per l’adquisició de la seva vivenda habitual.

Requisits: Veure els requisits que estableix l’article 9 i 11 del RDL 8/2020.

Documentació de consulta:

Article 8 i 9, Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Lloc de tramitació:

La sol·licitud s’haurà de presentar davant l’entitat creditora aportant la documentació que estableix l’article 11 del RDL 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Exoneració de les quotes de seguretat social per contractes de treball suspesos i reduccions de jornada autoritzades per força major temporal

Administració: Estat

Àmbit d’aplicació: Empreses i autònoms.

Mesura:

Quotes a la seguretat social. Contractes de treball suspesos i reduccions de jornada autoritzades per força major temporal vinculats al COVID-19 exoneració del pagament de les quotes empresarials i dels conceptes de recaptació conjunta.

 • Empreses menys de 50 treballadors 100% exoneració.
 • Empreses mes de 50 treballadors 75% exoneració.

Requisits:

 • Còmput de treballadors a 29/02/20.
 • Comunicació a la TGSS treballadors suspesos i/o amb reducció de jornada i el període de suspensió i/o reducció.

Documentació de consulta:

Article 24 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Lloc de tramitació: Tresoreria General de la Seguretat Social.

Es tramitarà pel SISTEMA RED o RED DIRECTE

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/1490

Bo social per a autònoms

Administració:  Estat

Àmbit d’aplicació: Autònoms que hagin cessat l’activitat o hagin reduït la facturació a causa de la Covid-19.

Mesura: Bonus social pel subministrament a la habitatge habitual.

Requisits: La renda del titular o la renda conjunta de unitat familiar ha de ser l’equivalent a:

 • 2,5 vegades l’indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) de 14 pagues, en el cas que el titular del punt de subministrament no formi part d’una unitat familiar o no hi hagi cap menor en la unitat familiar
 • 3 vegades l’índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi un menor en la unitat familiar;
 • 3,5 vegades l’índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi dos menors en la unitat familiar.

Documentació de consulta:

Article 28 Reial Decret-Llei 11/2020 i Ordre TED/320/2020 de 3 d’abril 

 La condició de consumidor vulnerable s’extingirà quan deixin de concórrer les circumstàncies referides, estant obligat el consumidor a comunicar aquest fet al comercialitzador de referència.

Reducció cànon aigua

Administració: Generalitat de Catalunya

Àmbit d’aplicació: Empreses, autònoms i consum domèstic

Mesura: Cànon d’aigua. Reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms) així com el consum domèstic.

Requisits: Aplicació directa, no és necessari realizar cap tràmit.

Documentació de consultahttp://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/

Bo social elèctric per a autònoms

Administració:  Estat

Àmbit d’aplicació: Autònoms que hagin cessat l’activitat o hagin reduït la facturació a causa de la Covid-19.

Mesura: Bo social pel elèctric per tenir un descompte en la factura de la llum

https://www.bonosocial.gob.es/#inicio

Com sol·licitar-lo?


Mesures per a empreses i autònoms

Prestacions econòmiques per ajudar a superar la situació de crisi

La Generalitat ha activat la finestra única empresarial, que ofereix un servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat per fer front a la situació excepcional d’estat d’alarma provocada pel coronavirus COVID-19.

Més informació:http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/

Ajuts per a autònoms per a compensació de pèrdues econòmiques

Administració: Generalitat de Catalunya

Àmbit d’aplicació: Autònoms, persona física, amb l’activitat suspesa a causa de l’estat d’alarma (RD 463/2020 i RD 465/2020)

Mesura:

Prestació econòmica única fins a 2.000 € per a la compensació de pèrdues econòmiques a causa del COVID-19.

Concurrència no competitiva, fins a exhaurir el crèdit disponible.

Requisits:

 – Alta al RETA com a mínim el 1r. trimestre 2020

– Domicili fiscal a Catalunya

– No disposar de fonts alternatives d’ingressos (<25.000 €)

– Complir amb les obligacions tributàries de l’Estat, Generalitat i Seguretat Social.

– Haver patit una reducció dràstica de facturació de març 2020 en comparació a març 2019. Per autònoms amb menys d’un any d’activitat per comparació amb la facturació mensual dels mesos d’alta.

Documentació de consulta:

RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d’abril,

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791421.pdf

Lloc tramitació:

http://web.gencat.cat/ca/tramits

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-als-autonoms/

Termini: del 6 d’abril al 5 de maig de 2020.

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.

Prestació per cessament d’activitat

Administració: Estat

Àmbit d’aplicació: Autònoms i socis treballadors cooperatives de treball (RETA i RETM).

Mesura:

Prestació per cessament d’activitat. Per un període d’un mes o fins que finalitzi l’estat d’alarma els autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament de l’activitat.

Requisits:

 • En situació d’alta en el moment de la declaració d’estat d’alarma (RETA o RE treballadors del mar).
 • Reducció del 75% de la facturació.
 • Estar al corrent de pagament de les quotes seguretat social (30 dies per ingressar quotes no pagades).

Documentació de consulta:

Article 17 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Lloc de tramitació:  Al SEPE si la cobertura la realitza l’INSS

http://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/cese-actividad.html

 • A la Mútua col·laborada que tingui coberta la prestació.
 • A l’Institut Social de la Marina si és la que cobreix la contingència
Ajuts comerç, artesania i moda i la seva reactivació.

Administració: Generalitat de Catalunya

Àmbit d’aplicació:

 • Pimes individuals, del sector del comerç, serveis, artesania i moda.
 • Teixit associatiu d’aquests sectors.
 • Administracions locals i organismes públics vinculats.

Mesura:

 • 4 Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda: Ajuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat. Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000 euros)
 • 2 Línies d’Ajuts a teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i moda, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials, associacions de mercats, cooperatives o centrals de compra. Ajuts fins el 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.

Requisits: 

Pimes individuals, del sector del comerç, serveis, artesania i moda donades d’alta en el cens de impost activitats econòmiques especialment les empreses obligades a tancament per Decret del 14 de març 2020.

Lloc tramitació:

Canal empresa

CCAM 

Termini:a partir del 30 d’abril de 2020

ICEX- Ajuts a les despeses per cancel·lacions d’activitats i esdeveniments del comerç internacional

L’Institut de Comerç Exterior (ICEX) realitza la devolució a les empreses que hagin incorregut en despeses no recuperables en aquesta o futures edicions, de les quotes pagades per a la participació en les fires, o altres activitats de promoció de comerç internacional, que hagin estat convocades per l’entitat, quan aquestes siguin cancel·lades, greument afectades o ajornades per l’organitzador com a conseqüència de l’COVID19.

En el supòsit d’ajornament l’empresa haurà de justificar la seva impossibilitat d’acudir a la nova edició.


També es concedirà i es pagarà ajudes a les empreses que anessin a participar en els esdeveniments internacionals organitzats a través de les entitats col·laboradores d’ICEX i en les mateixes entitats col·laboradores, en funció de les despeses incorregudes no recuperables en aquesta o futures edicions, quan les activitats siguin cancel·lades com a conseqüència de l’Covid19.

Informació:

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-prensa/sala-prensa/NEW2020850202.html

CDTI – Ajuts parcialment reemborsables per projectes I+D

El Consell d’Administració de CDTI, per donar suport al manteniment d’activitats d’alt valor afegit i la creació de capacitats per a la reactivació de l’economia, així com donar suport a actuacions davant de l’COVID-19, ha aprovat aquesta mesura.

Informació:

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/reemborsablesImesD/

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=915&MN=2&TR=C&IDR=2933

Ajuts als autònoms i microempreses del sector turístic

TANCADA

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-als-autonoms-i-microempreses-del-sector-turistic/

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia


Finançament per a empreses i autònoms

Avals per a empreses i autònoms

Administració: Estat

Àmbit d’aplicació: Empreses i autònoms.

Mesura:

Finançament. Línia d’avals per a les empreses i autònoms

Documentació de consulta:

Article 29, 30 i 31 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Lloc de tramitacióLínees ICO  

Avals per a sector turístic i activitats connexes

Administració: Estat

Àmbit d’aplicació: Sector turístic.

Mesura:

Finançament. Línia ICO turístic

Programa Acelera Pyme

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha posat a disposició, a través de la seva línia de finançament d’empreses i emprenedors, el programa Acelera PYME, amb l’objectiu de mobilitzar 200 milions d’euros per finançar projectes de digitalització, i fomentar les solucions de teletreball.

Els autònoms i les PIMES interessats podran sol·licitar micropréstecs per les seves activitats i inversions.

https://acelerapyme.gob.es/financiacion

Avals per a préstecs de pimes catalanes

Administració: Generalitat de Catalunya

Àmbit d’aplicació: Pimes catalanes

Mesura:

L’Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya avalen el 80% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les Pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19.

Requisits:

 • Imports superiors a 100.000,00€
 • Les empreses s’hauran de comprometre a mantenir llocs de treball

ICF Avalis liquiditat

Préstecs ICF sector cultural

Administració: Genaralitat de Catalunya

Àmbit d’aplicació: Empreses sector cultura.

Condicions financeres:

Import: entre 20.000€ i 300.000€ per empresa o grup empresarial.

Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%.

Comissió: sense comissions.

Garanties: a determinar en funció del projecte.Requisits:

Consultar requisits de les diferents línies de crèdit:

 • Per finalitat
 • Per a pimes
 • Per al sector industrial i turisme
 • Per al sector social

Lloc de tramitació: ICF cultura


Mesures de l’Ajuntament de Calafell

 • Ajornament d’impostos i taxes
 • Suspensió quotes manteniment al Mercat Municipal
 • Suspensió de les quotes dels mercats ambulants, la part proporcional durant el període d’estat d’alarma
 • Suspensió de les quotes de terrasses de restauració, la part proporcional durant el període d’estat d’alarma
 • Suspensió del cobrament de lloguer a persones emprenedores i empresàries de VilarencZenit
 • Garantir el pagament de factures a proveïdors
 • Formació online gratuïta

http://calafell.cat/noticies/totes-les-mesures-socials-i-economiques-aprovades-fins-ara-lajuntament-fer-front