fbpx

Quina forma jurídica triar pel nostre projecte online

quina forma juridica triar

“La millor estructura no garantirà els resultats ni el rendiment. Però l’estructura equivocada és una garantía de fracàs.” – Peter Druker

A l’inici del projecte tenim totes  les nostres energies posades en posar en marxa el negoci i començar ja a vendre, però abans de poder fer res hem de registrar el negoci, i per tant hem de triar quina forma jurídica escollim per donar cobertura a la nostra activitat econòmica.

Revisarem en aquest article les característiques principals de les formes jurídiques més habituals però sense entrar en detall, doncs hi ha magnífics recursos amb tota la informació que us pot fer falta i que també us facilitem.

Finalment si revisarem una mica més la figura del autònom que podria ser l’opció més senzilla i avantatjosa per començar ja a treballar, però comparant-la amb l’opció de crear una societat que a en alguns casos ens pot ser més convenient.

Formes jurídiques

L’elecció de la forma jurídica de l’empresa ha de ser objecte d’anàlisi, ja que pot arribar a repercutir en el propi patrimoni de l’empresari i en el dels socis fundadors. Els criteris generals a tenir en compte a l’efectuar l’elecció són:

 • Diners que invertirem.
 • Responsabilitat davant potencials creditors.
 • Nombre de socis.
 • Fiscalitat.
 • Complicacions administratives (i cost de les mateixes).
 • Cost / Capital social.
 • Imatge que vull tenir al mercat.
 • Exigències legals (bancs, agències viatges, contractes administració …).
 • Possibilitat d’aconseguir subvencions.

En la següent taula teniu en resum de les opcions disponibles atenent a diversos factors:

Societat Limitada (SL)

És una  societat mercantil. El capital mínim és de 3.000 €, que ha d’estar desemborsat el 100% i estarà dividit en participacions iguals, indivisibles i acumulables, que no es poden transmetre lliurement a persones alienes de la societat, llevat que els estatuts disposin una altra cosa. Només es poden transmetre al cònjuge, pares o fills o altres socis.

La responsabilitat dels socis és limitada al valor de les seves participacions.

No s’exigeix ​​un nombre mínim de socis.

Tributa per l’Impost de Societats.

 

Societat Anònima (SA)

És una societat mercantil, el capital social mínim és de 60.000 €, totalment subscrit en el moment de la constitució de la societat i desemborsat en un 25% almenys. El capital està dividit en parts alíquotes denominades accions, que es poden transmetre lliurement.

La responsabilitat dels socis és limitada al valor de les seves accions.

No s’exigeix ​​un nombre mínim de socis per a la seva constitució, ja que hi ha societats unipersonals.

Tributa per l’Impost de Societats.

 

Societat Civil (SC)

És aquella societat no mercantil per la qual dues o més persones (autònoms) es comprometen a posar en comú diners, béns, o indústria, amb ànim de repartir entre si els guanys obtinguts.

Tenen responsabilitat il · limitada.

Tributa per l’IRPF.

No hi ha una aportació inicial mínima.

L’empresari individual (autònom)

És la persona física, major d’edat, amb lliure disposició dels seus béns, que realitza en nom propi o mitjançant els seus representants, de forma habitual una activitat comercial, industrial o professional.

Té responsabilitat il·limitada, és a dir respon amb tots els seus béns de les obligacions contretes amb la seva activitat empresarial.

Tributa per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

La constitució de l’empresa no exigeix ​​cap tràmit previ. Tampoc s’exigeix ​​un capital mínim. Els empresaris individuals no estan obligats a inscriure en el Registre Mercantil.

Avantatges de ser empresari individual autònom:

 • És la manera més ràpida, senzilla i econòmica de donar d’alta un negoci.
 • Es mantenen el control total i la gestió de l’empresa.
 • No cal un procés previ de constitució.
 • És la forma que requereix menys gestions i tràmits legals, el que abarateix els costos d’assessorament.

Per tot això es considera una forma empresarial idònia per a empreses de reduïda grandària i negocis nous promoguts per una sola persona. Aproximadament el 50% de totes les empreses que hi ha Espanya són autònoms.

 

Inconvenients de ser empresari individual autònom

 • No existeix diferència entre el patrimoni empresarial i el personal, responent amb els seus béns presents i futurs davant els deutes amb tercers.
 • Si l’empresari està casat en règim de “gananciales”, poden donar lloc a que la seva activitat empresarial abasti al patrimoni del cònjuge.
 • Si els beneficis són bastant alts es paga més impostos que amb una societat. A partir d’uns 45.000 euros de beneficis anuals compensa crear una societat.
 • Les societats solen oferir una imatge més professional davant les entitats financeres i els diferents agents del mercat: clients, Administració, proveïdors.
 • No es pot contractar a familiars de fins a segon grau de consanguinitat, sinó que han de donar-se d’alta també com a autònoms.

Autònom o Empresa

Una opció que sempre tenim és començar com autònom per després passar a empresa si ens es més convenient o ens cal per algun motiu.

Evidentment cal crear algun tipus de societat quan dues o més persones decideixen associar-se per emprendre en comú un projecte empresarial. A més sempre hi ha l’opció de crear una societat limitada o anònima unipersonal en què el 100% del capital social està en mans d’un únic soci o propietari.

D’altra banda es recomana crear una societat en el moment en què es doni alguna de les circumstàncies següents:

 • L’empresa necessiti quantioses inversions. En ocasions tant els bancs per concedir un préstec com algunes administracions per concedir una subvenció poden exigir la creació d’una societat.
 • El negoci estigui generant un considerable nivell de beneficis, per sobre de 45.000 euros anuals. Amb una societat pagaràs menys impostos.
 • El negoci generi un deute amb entitats financeres o proveïdors considerable, superior al patrimoni de l’empresa, ja que amb una societat protegiràs el teu patrimoni personal davant de possibles situacions d’insolvència de l’empresa.
 • La teva competència estigui formada majoritàriament per societats, el que et obligarà a donar una imatge similar al mercat. Les societats transmeten una imatge de permanència que sol generar més confiança.
 • Un dels teus clients objectiu sigui l’Administració, ja que en moltes ocasions els concursos de licitació estan restringits a societats.
 • Quan l’activitat de l’empresa estigui subjecta a una normativa específica que obligui a adoptar una forma societària.

Recurs recomanat: Portal creatuempresa.org

El Portal creatuempresa.org és una web del Ministeri d’Industria on trobareu informació més actualitzada respecte les diverses formes jurídiques, les seves característiques, així com els diferents tramits per constituir-les:

Formes jurídiques

Com continuar?

Recordeu que disposeu d’un Punt PAE per la creació d’empreses a Calafell i que des del servei d’inici de negocis EMPRÈN us poden assessorar en la millor opció pel vostre cas especial.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *