Formació

Comptabilitat Bàsica. AUTOAVALUAT

Data Inici:
Data Fi:
Durada: 20h.
Horari: Curs autoavaluatiu. Disposeu de tres mesos màxim per realitzar el curs.


Temari:
DESCRIPCIÓ DE COMPTABILITAT. TIPUS
EL BALANÇ DE SITUACIÓ. DEFINICIÓ I COMPOSICIÓ DEL PATRIMONI
Tres situacions possibles del balanç de situació
Divisió del balanç de situació
COMPTE DE RESULTATS: COMPOSICIÓ
PGC: PRINCIPIS I QUADRE DE COMPTES
Marc conceptual de la comptabilitat. Principis comptables
Normes de valoració
Comptes anuals
Quadre de comptes
Definicions i relacions comptables
L'I.V.A.
Hisenda Pública i IVA
L'IVA i la comptabilitat
LLIBRES COMPTABLES: DIARI I MAJOR
EL LLIBRE DIARI. Tècnica de registre d'assentament
EL LLIBRE MAJOR
COMPRES I VENDES
Assentaments de compres i vendes
Avançaments sobre compres
Avançaments sobre vendes
IVA. Exemples d'assentaments de liquidació d'IVA
DESCOMPTES
Descomptes sobre compres
Descomptes sobre vendes
Exemples d'assentaments de descomptes sobre compres
Exemples d'assentaments de descomptes sobre vendes
Exemples d'assentaments de venda amb ports
PÈRDUES I GUANYS. TANCAMENT DE L'EXERCICI

Heu de iniciar sessió per realitzar la inscripció.